12-Bumerang-neu • Settlers 3 Community Map

Choose Players
Choose a Map-Size

Category: Multiplayer

The Map

Mapersteller mavmav

Downloads:
Settlers 3 Map-File (.map)
ZIP-File of Settlers 3-Map (.zip)
7z-File of Settlers 3-Map (.7z)
maximum Players:
12 Player
Map-Size:
768x768
Map-Creator and -Uploader:
LatinoHead
Upload-Date:
22.03.2016 at 18:48
Month Downloads gespielt
07/20202
06/20203
05/2020162
04/2020121
03/2020131

Rating:

Add Comment

Um kommentieren zu können, melde dich bitte an.